Terms of use

Kehtivad alates 01.09.2019


1. Mõisted


1.1. Teenusepakkuja – TalentsFund OÜ, registreerimisnumber 14701261, aadress Tööstuse 48a, Tallinn 10416, e-posti aadress info@talents.fund

tel +(372) 600 7734.

1.2. Kasutustingimused – käesolevas dokumendis kirjeldatud Kasutustingimused.

1.3. Veebikeskkond – kõik kasutajaliidesed ja informatsioon, sealhulgas dokumendid (fotod, pildid, logod, videod jne) ja graafilised disainielemendid, mis on kättesaadavad domeeni Talents.fund või selle alamdomeenide kaudu, samuti Veebikeskkonnaga seotud Andmebaasid. Veebikeskkonna all mõeldakse ka avalikult ligipääsetavaid veebilehti ja andmeid, mis ei nõua kasutajaks registreerimist.

1.4. Andmebaas – tekstid, dokumendid, informatsioon, samuti muud andmed, mille sisestab Teenusepakkuja või Kasutaja Veebikeskkonna kasutajaliidese kaudu ning mis säilitatakse Teenuste pakkumise eesmärgil.

1.5. Kasutaja – iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Veebikeskkonda ja Teenusepakkuja teenuseid, nii tasuta kui tasulisi. Kasutaja, kes kasutab Veebikeskkonnas Ettevõtte või Оrganisatsiooni (edaspidi tekstis ka Juriidiline isik) Kasutajakontot, tegutseb juriidilise isikuna.

1.6. Kasutajakonto – Kasutaja unikaalsed tunnused, mis on vajalikud ligipääsuks Veebikeskkonna jaotistele, kus juurdepääs on võimalik ainult autentimise kaudu. Kasutajakonto luuakse Kasutaja poolt Kasutajakonto liigi valimise ja  registreerimise teel. Kasutajakonto on seotud konkreetse Kasutajaga.

1.7. Ligipääs – võimalus omada juurdepääsu Veebikeskkonnale või selle eraldi komponentidele, samuti kasutada Veebikeskkonnas olevat informatsiooni ja teenuseid. Juurdepääs sõltub Liitumispaketist ja/või Teenuste sisust ning Lisakasutaja puhul ka juurdepääsu liigist (edaspidi tekstis ka Juurdepääs).

1.8. Lisakasutaja – Kasutaja Ettevõtte või Organisatsiooni juures (nn Alamkonto), kellele annab ligipääsu oma Kasutajakontole vahetult Kasutaja ise, määrates juurdepääsu liigi.

1.9. Töövahendusteenuse osutaja – iga isik, kes on vahendaja kolmandale isikule töötajate otsimisel või aitab muul viisil kolmandale isikule töötajaid leida. Vahendajaks ei peeta tööandja huvides tegutsevat töötajat.

1.10. Lepingu pooled – Teenusepakkuja ja Kasutaja.

1.11. Teenused – kõik teenused, mida Teenusepakkuja Kasutajatele pakub nii Veebikeskkonnas kui  väljaspool seda. Teenused hõlmavad nii tasulisi kui tasuta teenuseid, mis nõuavad või ei nõua registreerimist, sealhulgas Veebikeskkonnas mis tahes informatsiooni pakkumist. Olemasolevate tasuliste teenuste nimekiri, nende kirjeldus ja maksumus on toodud veebilehe Talents.fund vastavates jaotistes.

1.12. Liitumispakett – mitu Teenust, mis on koondatud ühte paketti. Liitumispakett võimaldab Kasutajal saada juurdepääsu kõigile paketis sisalduvatele teenustele tema poolt valitud ajavahemikul. Pakett võib olla nii ajaliselt piiratud kui piiramatu. Teenuste ostmise või kasutamise võimalus võib nõuda, et Kasutajal oleks kehtiv Liitumispakett.

1.13. Kasutaja andmed – andmed Kasutaja kohta, mis on Kasutaja poolt või tema soovil Andmebaasi sisestatud, sealhulgas Kasutaja isiklikud andmed. Kasutaja andmed ei ole andmed Kasutaja kohta, mis on loodud Veebikeskkonnas teiste isikute, nii registreeritud kui registreerimata Veebikeskkonna Kasutajate poolt.

1.14. Isikuandmete töötlemine – mis tahes tegevus Kasutaja isikuandmetega, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, kasutamine, muutmine, vaatamine, päringute ja väljavõtete tegemine, ligipääsu võimaldamine, otsingu tegemine, levitamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, blokeerimine, kustutamine või hävitamine, sõltumata nende tegevuste läbiviimise viisidest ja kasutatavatest vahenditest.

1.15. Andmete kasutaja – iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab Veebikeskkonda või Teenusepakkuja Teenuseid.

1.16. Kuulutus – igasugune kuulutus, mille Kasutaja on Veebikeskkonnas loonud, seal hulgas töö- või praktikakoha kuulutus.

1.17. Hinnang – Kasutaja või Veebikeskkonna külastaja oma arvamuse avaldamine mõnest Ettevõttest või Organisatsioonist oma kogemuse põhjal ja andmete sisestamise teel Veebikeskkonda.

1.18. Soovitus – soovituse andmine Kasutajale Veebikeskkonna kaudu nii registreeritud Kasutajate kui muude isikute poolt.


2. Üldsätted


2.1. Veebikeskkonna kasutamine tähendab Kasutajakonto registreerimist, Veebikeskkonda moodustava informatsiooni või dokumentide vaatamist, allalaadimist, avamist, üleslaadimist, lisamist või toimetamist, samuti nende muul viisil töötlemist, ka mis tahes viisil Veebikeskkonna või Teenustega seotud teabe hankimist, sealhulgas e-posti teel.

2.2. Veebikeskkonna kasutamise tingimus on nõustumine käesolevate Kasutustingimustega. Kasutamistingimustega mittenõustumisel ei ole Kasutajal õigust Veebikeskkonda kasutada. Kasutajal on õigus Veebikeskkonda kasutada ainult vastavalt Kasutustingimustele.

2.3. Kasutaja nõustub, et Teenusepakkuja saab vastavalt käesolevatele tingimustele ligipääsu mis tahes informatsioonile, mille Kasutaja on esitanud, ning tohib seda säilitada ja kasutada.

2.4. Nõustudes Kasutustingimustega nõustub Kasutaja oma isikuandmete töötlemisega käesolevates Kasutustingimustes määratletud eesmärkidel ja korras.

2.5. Teenusepakkumine ei tähenda andmete säilitamise teenust. Kasutaja nõustub, et Teenusepakkuja ei kohustu säilitama, alal hoidma või esitama koopiaid mis tahes sisu ega informatsiooni kohta, mida Kasutaja või teised isikud on esitanud.

2.6. Veebikeskkonna kasutusele võtmisega sõlmib Kasutaja Teenusepakkujaga lepingu (edaspidi Leping), mille tingimused on määratletud käesolevates Kasutustingimustes.

2.7. Kasutaja nõustub, et Teenusepakkuja teavitab teda järgmistel viisidel: (1) teade Veebikeskkonnas; (2) teate saatmine Kasutaja esitatud kontaktandmetele (e-posti aadress, mobiiltelefoni number).

2.8. Teenusepakkuja ei osale läbirääkimistes Kasutajate vahel, ei ole ühekski Pooleks Kasutajate vahel sõlmitud lepingus ega kanna vastutust ühegi lepingu täitmise eest, mis sõlmitakse Veebikeskkonna või Teenuste kasutamise tulemusel.

2.9. Veebikeskkonna või Teenuste kasutamine ei anna Kasutajale garantiid praktika, töökoha, sobiva töötaja või praktikandi leidmiseks.

2.10. Veebikeskkonna kasutamine on Kasutajale tasuta, välja arvatud juhtudel, kui Ligipääs teatud Veebikeskkonna jaotisele või võimalus teha teatud toimingut nõuab Liitumispaketi või eraldi Teenuse soetamist.

2.11. Teenuste maksumuse osas lähtuvad Pooled Veebikeskkonnas avaldatud hinnakirjast. Kasutaja ja Teenusepakkuja võivad igal ajal kokku leppida Teenuse osutamise või kasutamise lisatingimustes, samuti Kasutaja jaoks eraldi hinna või allahindluse osas. Sellisel juhul reguleerivad Kasutustingimused suhteid niivõrd, kuivõrd need pole vastuolus lisatingimuste ja kokkulepetega.

2.12. Kui Kasutaja saadab Teenusepakkujale soovitusi või tagasisidet Teenuste kohta, on Kasutaja nõus, et Teenusepakkuja võib seda informatsiooni kasutada ja edastada teistele isikutele mis tahes eesmärkidel, maksmata Kasutajale selle eest hüvitist.


3. Kasutajakonto


3.1. Ligipääsuks Veebikeskkonna jaotistele, mis nõuavad Kasutaja autentimist, on Kasutajal vaja luua endale Kasutajakonto.

3.2. Kasutajakonto loomiseks tuleb Kasutajal Veebikeskkonnas täita registreerimisavaldus ja kinnitada Kasutustingimuste ning vajadusel Teenuste Lisatingimustega nõustumist.

3.3. Kasutajakonto loomisel määrab Kasutaja e-posti aadressi, millega tema Kasutajakonto on seotud, ning valib endale ka parooli. Kasutaja saab oma parooli Veebikeskkonnas muuta.

3.4. Kasutajakonto registreerimisel sotsiaalvõrgustiku kaudu küsitakse Kasutaja andmeid sotsiaalvõrgu haldur-ettevõttelt, millest Kasutajat registreerimise ajal teavitatakse, ja ta kinnitab oma nõusoleku.

3.5. Juriidilisele isikule Kasutajakonto loomisega kinnitab isik, kes selle loob, et tal on vajalikud õigused ja volitused esindada seda juriidilist isikut, kelle nimel Kasutajakonto luuakse.

3.6. Ettevõtte või Organisatsiooni esimesele Kasutajale määratakse Põhikonto, millel on kõrgeim Juurdepääsu tase. Põhikonto Kasutaja saab luua Lisakasutajaid.

3.7. Kasutajakonto on kasutamiseks üksnes Kasutajale.

3.8. Kasutaja loodud Ettevõtte Kasutajakonto võimaldab Liitumispaketiga liituda ja tellida Lisateenuseid.

3.9. Kasutajakonto kaudu tellitavate Teenuste puhul loetakse, et Teenuse on tellinud Kasutaja ning Kasutajale tekivad Teenuse tellimisega seotud õigused ja kohustused.

3.10. Kõik Kasutajakontot kasutades Veebikeskkonnas tehtud toimingud, sealhulgas Veebikeskkonna avalikel lehekülgedel, loetakse tehtuks Kasutaja poolt. Erandjuhud on need, kui  Kasutaja dokumentaalselt tõendab, et ta ei ole vastavat toimingut teinud ning tema Kasutajakonto kasutamine kolmanda isiku poolt ei saanud võimalikuks Kasutaja tegevuse, tegevusetuse või Kasutajatingimuste rikkumise tulemusel. 


4. Kasutaja õigused ja kohustused


4.1. Kasutaja ei või Kasutajakontot üle anda kolmandale isikule ega lubada kolmandatel isikutel oma Kasutajakontot kasutada, samuti kasutada kolmanda isiku Kasutajakontot.

4.2. Kasutaja kohustub hoidma oma Kasutajakonto unikaalseid tunnuseid salajas ning mitte avaldama neid kolmandatele isikutele. Kui Kasutajakonto informatsioon saab teatavaks kolmandale isikule, kohustub Kasutaja Teenusepakkujat sellest koheselt teavitama, samuti võtma tarvitusele kõik abinõud, et tõkestada kolmandatel isikutel Juurdepääs tema Kasutajakontole, esmajärjekorras peab ta otsekohe parooli muutma.

4.3. Kasutajakontot on keelatud kasutada mitmeks samaaegseks Veebikeskkonnale Juurdepääsuks.

4.4. Kõigi Lisakontode Kasutajate suhtes kehtivad Veebikeskkonna Kasutustingimused ning Kasutaja, kes sellist Juurdepääsu pakub, vastutab ka Lisakasutajate tegevuste eest oma Kasutajakontol ning Kasutajakonto nimel.

4.5. Juriidilise isiku täieõiguslik esindaja teatab Teenusepakkujale kirjalikult soovist peatada Juurdepääs juriidilise isikuga seotud Põhikontole või see inaktiveerida, või ümber vormistada Põhikonto teisele juriidilisele isikule. See punkt kehtib juhul, kui seda ei saa Veebikeskkonna sees teha.

4.6. Teenusepakkuja esimesel nõudmisel on juriidilise isiku Põhikonto Kasutaja kohustatud viivitamata kinnitama oma volitusi, sealhulgas esitama vastava volikirja.

4.7. Teenusepakkuja eelneva nõusolekuta ei ole Kasutajal õigust kasutada oma Kasutajakontot mingil viisil kolmanda füüsilise või juriidilise isiku huvides, sõltumata sellest, kas seda teenust pakutakse raha eest või tasuta, eelkõige avaldada kolmanda isiku Kuulutusi Kasutaja nimel.

4.8. Kasutaja võib Veebikeskkonda kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärkidel. Kasutajal ei ole lubatud Veebikeskkonda ja Veebikeskkonnast saadud andmeid kasutada muudel eesmärkidel kui töötajate, töökoha, praktikakoha või koolituse otsimiseks, samuti tööandjatele hinnangu andmiseks.

4.9. Kasutajal on keelatud saata või postitada mis tahes reklaamkuulutusi, küsitavaid sõnumeid, rämpsposti või reklaamida Teenuseid muus vormis.

4.10. Kasutajal on keelatud Veebikeskkonda sisestada ebausaldusväärseid, sihilikult valesid, laimavaid või moraalsetele standarditele mittevastavaid andmeid, dokumente või avaldusi, sealhulgas valeandmeid Kasutaja enda kohta.

4.11. Kasutaja kohustub kasutama oma profiilis kujutist, mis on tema suures plaanis foto või portreefoto.

4.12. Kasutajal ei ole õigust sisestada Veebikeskkonda andmeid või dokumente, mis rikuvad kolmandate isikute või Teenusepakkuja õigusi või huve.

4.13. Kasutaja kohustub Teenusepakkuja esimesel nõudmisel viivitamatult parandama või kustutama Veebikeskkonnast andmed, mis ei vasta käesolevatele Kasutustingimustele.

4.14. Kasutaja kannab ainuvastutust kõigi tema poolt Veebikeskkonda sisestatud andmete ja dokumentide sisu, usaldusväärsuse, aktuaalsuse, objektiivsuse, õigsuse, õiguspärasuse eest, samuti vastavuse eest moraalinormidega, sealhulgas oma kommentaaride, hinnangute ja soovituste sisu eest.

4.15. Kasutaja kohustub kasutama Veebikeskkonda ainult seaduslikel eesmärkidel ja Teenuste kasutamisel täitma kõiki õigusaktides sätestatud kohustusi, sealhulgas hoiduma tegevustest, mis võivad viia diskrimineerimiseni või muul viisil rikkuda kellegi õigusi.

4.16. Kasutaja nõustub, et kõik tema sisestatud nii anonüümsed kui tema nime all tehtud kommentaarid, hinnangud ja soovitused võivad olla kättesaadavad kõigile Veebikeskkonna külastajatele ning Kasutaja ei saa neid eemaldada ega varjata. Teenusepakkujal on õigus neid peita või kustutada, samuti lubada Veebikeskkonna Kasutajatel seda teha, kuid ta ei ole kohustatud seda tegema.

4.17. Ühe avaldatava töökuulutusega saab otsida ainult ühte töötajat ühele töö- või ametikohale üksnes ühte asukohta.

4.18. Pärast vakantse töökoha Kuulutuse avaldamist ei ole lubatud seda muuta nii, et töökoha sisu muutuks olemuslikult teiseks.

4.19. Tasulise Teenuse korral tekib Kasutajal kohustus Teenuse eest tasuda selle tellimise hetkest alates. Kasutaja kohustub tasuma tellitud Teenuse eest täies ulatuses. Teenusepakkuja ei tagasta Teenuse eest saadud tasu, isegi kui Kasutaja on otsustanud osaliselt või täielikult keelduda tellitud Teenuse kasutamisest.

4.20. Kasutaja kohustub teostama makseid õigel ajal, mitte hiljem, kui on näidatud Teenusepakkuja poolt esitatud arvel ja vastavalt arvel toodud rekvisiitidele. Kui arvel on näidatud unikaalne viitenumber, peab Kasutaja selle makse sooritamisel sisestama. Vastasel juhul võib makse töötlemine edasi lükkuda kuni 3 tööpäeva võrra, mis võib põhjustada Teenuse kättesaadavuse viivitamise või Kasutajale Juurdepääsu piirangute kohaldamise seoses võlgnevuse tekkimisega. Kui Veebikeskkonnas on vastavad juhised, saab Kasutaja Tellimuse eest maksta kohe tellimise ajal.

4.21. Veebikeskkonna kasutamise ajal saavad Kasutajale teatavaks teiste Veebikeskkonna Kasutajate andmed, sealhulgas nende isikuandmeid. Kasutaja kohustub neid andmeid töötlema õigusaktides sätestatud korras.

4.22.Kasutaja vastutab teiste Kasutajate isikuandmete töötlemise eest, kaasa arvatud need, mis on tema salvestatud või seotud tema Kasutajakontoga.

4.23. Kasutajal on keelatud edastada mis tahes Veebikeskkonnas saadud andmeid kolmandatele isikutele, kes ei ole Ettevõtte ega Organisatsiooni töötajad.

4.24. Kasutajal on õigus Veebikeskkonda kasutada üksnes üldlevinud veebibrauserite (näiteks Chrome, Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Safari jne) abil. Kasutajal on keelatud kasutada Veebikeskkonda mis tahes muu tarkvara või riistvara abil, kaasa arvatud need, mis võimaldavad teha ilma inimese sekkumiseta automaatseid päringuid, kasutada roboteid, skripte või spetsiaalseid programme automaatseks andmete kogumiseks või nende jälgimiseks.

4.25. Kasutajal on keelatud mis tahes viisil takistada Veebikeskkonna tööd või muul viisil kahjustada Teenusepakkuja tegevust.

4.26. Pärast Tööotsija Kasutajakonto liigi all registreerimist on Konto Seadetes vaikimisi määratud, et Kasutaja peamised isikuandmed on teistele Kasutajatele nähtavad (nimi, perekonnanimi, vanus, kontaktandmed). Kasutaja saab igal ajal muuta oma andmete kättesaadavust Kasutajakonto Seadete ja Kasutajaandmete jaotistes. Üksikasjalik informatsioon, mis puudutab andmete kättesaadavust, on toodud jaotises „Isikuandmete töötlemise tingimused“.

4.27. Kasutaja kohustub eemaldama Veebikeskkonna kasutamisel saadud teiste Kasutajate isikuandmed ühe alljärgneva juhtumi ilmnemise korral:

(a) konkurss avaldatud vabale ametikohale lõppes, sõltumata selle tulemustest, sealhulgas sellest, kas töötajaga sõlmiti leping või mitte;

(b) Kasutaja saavutas eesmärgid, mille jaoks teiste Kasutajate andmed olid saadud;

(c) Kasutajale said kättesaadavaks teiste Kasutajate uuendatud või parandatud isikuandmed.

4.28. Kasutajal on õigus märkida Teenusepakkujalt saadud e-kirju rämpspostina ainult juhul, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused: (1) Kasutaja teavitas Teenusepakkujat kirjalikult erimeelsusest infovahetuses; (2) erimeelsust ei lahendatud 5 tööpäeva jooksul alates eespool nimetatud kirjaliku teate saatmise kuupäevast.

4.29. Kasutaja kohustub kirjalikult teavitama Teenusepakkujat Teenuse mittevastavusest või igasuguse pretensiooni olemasolust, samuti oma kavatsustest see fakt avalikustada mis tahes viisil või edastada kolmandale isikule.


5. Töövahendusteenuse osutajatele kohalduvad eritingimused


5.1. Teenusepakkujal on õigus igal ajal keelduda Teenuse osutamisest, isegi kui Kasutaja on juba tellinud Teenuse ja selle eest maksnud. Tasulise teenuse puhul kohustub Teenusepakkuja tagastama Kasutaja poolt tasutud raha ainult kasutamata jäänud Teenuste eest. Liitumispaketi eest ettemakstud raha jäägi tagastab Teenusepakkuja kasutamata perioodi eest – alates kuupäevast, millal Kasutajale lõpetati Teenuste osutamine, kuni Liitumispaketi kehtivusaja lõppemise kuupäevani.


6. Teenusepakkuja õigused ja kohustused


6.1. Teenusepakkujal on õigus igal ajal ilma ette teatamata Kasutajakonto kasutamine osaliselt või täielikult peatada või Kasutajakonto kustutada, kui Kasutajakontoga seotud andmed on ebaõiged või Kasutaja kasutab võõrast identiteeti, sealhulgas Juriidilise isiku rekvisiite, mille kasutamiseks tal puudub õigus või volitus.

6.2. Teenusepakkujal on õigus ilma ette teatamata piirata või keelata Kasutajale Juurdepääsu Veebikeskkonda või mis tahes Teenuse kasutamist, samuti keelduda Teenuse osutamisest ja / või  üles öelda Leping, kui Kasutaja on rikkunud Kasutamistingimusi või Teenuste Lisatingimusi, või kui Kasutaja tegevus rikub Teenusepakkuja õigusi või huve.

6.3. Teenusepakkujal on igal ajal õigus nõuda Kasutajalt oma isiku tuvastamist Veebikeskkonnas nõude saamise ajal kättesaadavate vahendite kaudu.

6.4. Teenusepakkujal on õigus igal ajal nõuda volituse kinnitamist juriidilise isiku esindajalt või mis tahes tema Kasutajakonto Kasutajalt, sealhulgas asjakohase volikirja olemasolu.

6.5. Teenusepakkuja ei kontrolli Kasutajate usaldusväärsust, ei anna mingeid garantiisid ega vastuta Kasutaja andmete või Kasutaja avaldatud andmete õigsuse eest.

6.6. Veebikeskkonna administraatorid võivad kuulutusi hallata. Kui nende sisu ei vasta Kasutustingimustele, on Teenusepakkujal igal ajal õigus keelduda Kasutaja sellise kuulutuse avaldamisest, ilma et hüvitataks Kasutajale tema kasutatavaid Teenuseid ja ressursse.

6.7. Teenusepakkujal on õigus mitte avaldada või enne avaldamist toimetada Kasutajatingimustele mittevastavaid andmeid, sealhulgas Kuulutusi.

6.8. Teenusepakkujal on õigus ilma ette teatamata Veebikeskkonnas muuta, blokeerida või kustutada mis tahes andmeid, dokumente, Kasutaja tehtud kirjeid, sealhulgas kommentaare ja hinnanguid või andmeid tema Kasutajakontol, kui need on vastuolus Kasutustingimustega, või on ilmnenud, et Kasutaja ei kasuta isikuandmeid vastavalt õigusaktidele.

6.9. Teenusepakkuja ei saa tagada teiste Kasutajate loodud andmete kättesaadavust ja muutmatust, sealhulgas neid, mida Kasutaja on varem oma Kasutajakontol salvestanud. Muu hulgas puudutab see tingimus Veebikeskkonna Kasutajate antud kommentaare, hinnanguid ja soovitusi.

6.10. Teenusepakkuja ei saa Veebikeskkonna Kasutajatele garanteerida nende andmete püsivust, mis tulenevad muudest Kasutajate sisestatud andmetest (luuakse automaatselt), näiteks erinevad hinnangud, täidetuse indikaatorid, reitingud jne.

6.11. Teenusepakkuja ei vastuta Kasutaja poolt Veebikeskkonda sisestatud andmete või dokumentide ega tema poolt koostatud kirjete eest.

6.12. Teenusepakkujal on õigus blokeerida Kasutaja CV kättesaadavust Kasutajatele, kui see on täidetud alla 50%.

6.13. Teenusepakkuja ei vastuta ega kanna vastutust kolmandate isikute poolt andmete kasutamise eest, sealhulgas Kasutajate isikuandmete kasutamise eest.

6.14. Teenusepakkujal on õigus igal ajal ette teatamata teostada muudatusi hinnakirjas, avaldades Veebikeskkonnas uue hinnakirja, samuti korraldada kampaaniaid ja pakkuda Kasutajatele individuaalseid allahindlusi. Teenusepakkuja ei ole kohustatud hüvitama Kasutajale varem ostetud, kuid veel kasutamata Teenuse, ja sama Teenuse uue hinna erinevust, sealhulgas arvestades allahindlusi.

6.15. Teenusepakkuja võib igal ajal ja ilma Kasutajale ette teatamata või tema nõusolekuta muuta Veebikeskkonda, sealhulgas Kasutajaliideseid, disaini, Kasutajakonto ligipääsetavaid seadeid, Andmebaasi struktuuri ning Kasutajatele elektrooniliste teavituste vormi ja sagedust.

6.16. Selleks, et arendada ja täiustada pakutavaid Teenuseid ning tagada turvalisus, on Teenusepakkujal õigus teha uuendusi nii Veebikeskkonnas kui tervikus kui ka selle üksikutes koostisosades. Uuenduste ajal ei pruugi Kasutajatele olla kättesaadav ei Veebikeskkond tervikuna ega selle üksikud elemendid või teenused. Plaaniliste tööde korral teavitatakse Kasutajaid ette. Kriitiliste olukordade või kiireloomuliste tööde kohta teavitatakse Kasutajaid esimesel võimalusel ning ainult juhul, kui Teenusepakkujal on teada, et katkestus on pikaajalise iseloomuga.

6.17. Teenuste või turvalisuse parandamiseks on Teenusepakkujal õigus piirata Kasutaja juurdepääsu andmetele või dokumentidele, muuta pakutavate Teenuste sisu või ulatust, piirata Teenuste kasutamist, kuid tal pole õigust muuta Veebikeskkonda selliselt, et see oluliselt kahjustab Kasutaja poolt varem ostetud, kuid veel kasutamata Teenuste sisu ja olemust.

6.18. Teenusepakkujal on õigus teavitada Kasutajat mitmesugustest nii enda kui partnerite teenustest ja pakkumistest, sealhulgas saata turundusmaterjale Kasutaja määratud e-posti aadressile.

6.19. Teenusepakkujal on õigus Kasutajaga ühendust võtta nii kirjalikult kui suuliselt, et pakkuda töökohta, isegi kui Kasutajal pole ühtegi CV-d aktiivses olekus („Avaldatud") või kui tema Kasutajakontol on näidatud, et ta ei ole huvitatud pakkumistest.

6.20. Teenusepakkuja ei ole kohustatud jätkama Teenuste osutamist Kasutajale, kui Kasutaja on taotlenud oma isikuandmete või selle osa töötlemise lõpetamist.

6.21. Teenusepakkuja ei ole kohustatud sõlmima Lepingut ühegi isikuga ega võimaldama mis tahes isikule Veebikeskkonda kasutada või osutama Kasutajale Teenuseid, samuti ei ole ta kohustatud põhjendama keeldumist.

6.22. Tasu maksmise viivitamise korral on Teenusepakkujal õigus nõuda Kasutajalt viivist 0,2% tasumata summast iga tasumisega viivitatud päeva eest. Kui on tasumata viiviseid, siis makse laekumise korral arvestatakse esmalt makstuks viivised ja seejärel Teenuste võlg.

6.23. Kui Kasutaja ei täida oma kohustusi Teenusepakkuja ees, on Teenusepakkujal õigus edastada kolmandatele isikutele andmed Kasutaja võlgnevuste ja täitmata kohustuste kohta Teenusepakkuja ees, sealhulgas eesmärgiga avaldada seda infot avalikult kättesaadavates registrites.

6.24. Teenusepakkujal on õigus võõrandada kolmandale isikule nõudeõigus Kasutaja suhtes.


7. Poolte vastutus


7.1. Kasutaja kannab varalist vastutust igasuguse kahju eest, mis on põhjustatud kellele tahes Veebikeskkonna Kasutajatest, kolmandatele isikutele või Teenusepakkujale, kui see tuleneb Kasutajakonto kasutamisest ja / või käesolevate Kasutustingimuste rikkumisest.

7.2. Kasutaja kohustub Teenusepakkujale hüvitama mis tahes kahju ja kulud, mis kaasnevad sellega, et Kasutaja kasutas Veebikeskkonda või Veebikeskkonna abil saadud Andmeid vastuolus Kasutustingimuste või õigusaktidega.

7.3. Kui Kasutaja rikub punkte 4.23, 4.24, 4.25, on Teenusepakkujal õigus nõuda Kasutajalt trahvi maksmist summas 5 000 (viis tuhat) eurot iga juhtumi eest.

7.4. Lepingust taganemise korral punktis 6.2 nimetatud alusel ei ole Teenusepakkuja kohustatud tagastama Teenuste kasutamise eest saadud tasu isegi siis, kui Teenuseid ei ole täielikult või osaliselt Kasutajale osutatud. Kasutaja makstud tasu kasutamata Teenuste eest loetakse kahjude hüvitamiseks Kasutustingimuste rikkumise eest.

7.5. Teenusepakkuja teeb kõik endast oleneva, et tagada Veebikeskkonna toimimise alaline kättesaadavus ja kvaliteet, kuid ei vastuta Veebikeskkonna toimimise katkemisel tekkinud kahjude eest, sõltumata sellest, kes või mis põhjustas rikked.

7.6. Teenusepakkuja ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud Kasutajale või kolmandale isikule seoses Veebikeskkonna ja Teenuste kasutamisega. Kui Teenus ei vasta tingimustele Teenusepakkuja süü läbi, on viimati mainitul õigus kompenseerida rikkumine Teenuste osutamise tähtaja pikendamisega või alternatiivsete Teenuste osutamisega, mis võrdub rahasummaga, mille Kasutaja on ette maksnud. Kasutajal ei ole õigust kasutada õiguskaitse vahendeid selles osas, kus Teenusepakkuja on süü kompenseerinud või kus nimetatud hüvitist on veel võimalik saada. Et õigusliku aspekti järgi ei saa täielikult kõrvaldada Teenusepakkuja vastutust, on tema maksimaalne vastutus piiratud 100 (saja) euroga.


8. Autoriõigused ja intellektuaalne omand


8.1. Kasutaja loovutab Teenusepakkujale tasuta kõik varalised õigused mis tahes andmetele, dokumentidele või muudele materjalidele, mis ta sisestab Veebikeskkonda. Kasutaja kinnitab, et sellise tegevusega ei riku ta kolmandate isikute autoriõigusi. Varalised õigused loetakse loovutatuks materjalide Veebikeskkonda sisestamise hetkest. Autoriõiguse seaduse tähenduses annab Kasutaja Teenusepakkujale tasuta ainulitsentsi Kasutaja isiklike õiguste kasutamiseks mis tahes vormis ja viisil, samuti lubab Kasutaja vajadusel teha materjalides mis tahes muudatusi.

8.2. Kõik Veebikeskkonna ja selles avaldatud materjalidega seotud autoriõigused, sealhulgas Andmebaasi looja õigused, kuuluvad Teenusepakkujale. Kasutajal ega kolmandatel isikutel ei ole ilma Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebikeskkonda ja selle koostisosi mis tahes viisil kopeerida, reprodutseerida, levitada, edastada, samuti lisada neis sisalduvaid andmeid teistesse Andmebaasidesse.


9. Isikuandmete töötlemise tingimused


9.1. Teenusepakkuja töötleb Kasutaja isikuandmeid tema nõusoleku alusel, vastavalt Kasutustingimustele, eesmärgiga pakkuda Teenuseid ja tagada Veebikeskkonna ülesannetega seotud mis tahes informatsiooni kättesaadavus. 

9.2. Kasutajal on võimalus avaldada Veebikeskkonnas oma CV, milles isikuandmed on teistele Kasutajatele kättesaadavad vastavalt Kasutaja poolt määratud seadetele oma andmete kuvamiseks (edaspidi Seaded).

9.3. Kasutajakonto Seadetes on Kasutajal võimalus kontrollida ligipääsetavust nii oma CV-le tervikuna kui üksikandmetele, eelkõige sellistele nagu nimi, perekonnanimi, kontaktandmed, vanus, keskmine hinne, CV reiting.

9.4. Kui Kasutaja muudab CV oleku aktiivseks („Avaldatud“), annab see Teenusepakkujale vaikimisi õiguse avaldada teistele Kasutajatele kõik Kasutaja poolt lisatud isiklikud andmed, vastavalt Kasutaja poolt valitud Seadetele.

9.5. Kui Kasutaja CV olek on passiivne („Avaldamata“), ei ole Kasutaja isikuandmed teistele Teenuste Kasutajatele nähtavad.

9.6. Kui Kasutaja kasutas mõne andme puhul nende avalikustamise võimalust ja valis seejärel nende peitmise võimaluse, ei ole Teenusepakkuja vastutav nende andmete kättesaadavuse eest isikutele, kes salvestasid need andmeid ajal, kui need olid kättesaadavad.

9.7. Teenusepakkuja töötleb isikuandmeid, mida Kasutaja on Veebikeskkonda ise sisestanud või importinud kolmandalt isikult Veebikeskkonna kaudu

9.8. Kasutaja lubab Teenusepakkujal töödelda enda poolt nimetatud kontaktandmeid, et Teenuste Kasutajad saaksid temaga ühendust võtta.

9.9. Kui Kasutaja lisab kandideerimisel oma CV, siis loetakse, et ta on nõus ametikoha avaldajale üle andma kõik oma CV-sse kantud isikuandmed, sõltumata Kasutaja valitud andmete avalikustamise tasemest oma Kasutajakonto Seadetes. Pooled lähtuvad sellest, et kandideerimisavalduse saatmisega annab Kasutaja ise oma isikuandmed üle.

9.10. Teenusepakkujal ei ole vaikimisi kohustust Kasutaja isikuandmeid automaatselt kolmandatele isikutele üle kanda. Isikuandmete edastamiseks kolmandatele isikutele peab Kasutaja esitama Teenusepakkujale kirjaliku avalduse, milles on näidatud, kellele ja millised isikuandmed Kasutaja soovib üle anda.

9.11. Teenusepakkuja ei vastuta Veebikeskkonna Kasutaja isikuandmete edasise kasutamise eest, kui need saavad avalikuks tema Teenuste kasutamise käigus.

9.12. Kasutaja lubab Teenusepakkujal töödelda enda andmeid, sealhulgas isikuandmeid, lisaks Veebikeskkonnale ka Veebikeskkonna andmete alusel koostatud Andmebaasides. Kasutaja lubab Teenusepakkujal töödelda isikuandmeid ka siis, kui tema CV on avaldamata olekus või Kasutaja on selle Veebikeskkonnast eemaldanud.

9.13. Kasutaja lubab Teenusepakkujal kasutada oma isikuandmeid statistilistel eesmärkidel, et analüüsida turusuundumusi ja parandada pakutavaid Teenuseid. Teenusepakkuja ei edasta käesoleva punkti alusel töödeldud isikuandmeid edasiseks töötlemiseks kolmandatele isikutele.

9.14. Kasutajal on igal ajal võimalus oma Kasutajakonto deaktiveerida, mille tulemusena tema Kasutajakonto suletakse ja sellega seotud andmed pole enam Kasutajale kättesaadavad. Andmed jäävad Teenusepakkuja Andmebaasi.

9.15. Kasutajal on õigus küsida Teenusepakkujalt teavet isikute kohta, kes on tema isikuandmetega tutvunud, kui selline teave ei ole Veebikeskkonnas otse kättesaadav, kuid mitte tihedamalt kui üks kord kuus.

9.16. Kui Kasutaja ei soovi oma isikuandmete edasist töötlemist, peab ta saatma Teenusepakkujale vastava kirjaliku avalduse. Andmed kustutatakse ühe kuu jooksul pärast eespool nimetatud taotluse kättesaamist.

9.17. Nõustudes Kasutustingimustega ja alustades Veebikeskkonna kasutamist nõustub Kasutaja Teenusepakkuja Küpsiste kasutamisega Veebikeskkonnas Teenuste isikupärasemaks muutmiseks ja täiustamiseks.


10. Lõppsätted


10.1. Teenusepakkuja võib Kasutustingimusi muuta igal ajal ilma Kasutaja eelneva nõusolekuta, avaldades muudetud Kasutustingimused Veebikeskkonnas. Uued Kasutustingimused hakkavad kehtima nende avaldamisest Veebikeskkonnas. Kui Kasutaja Kasutustingimuste muutmisega ei nõustu, on tal õigus Leping üles öelda 1 (ühe) kuu jooksul alates muudetud Kasutustingimuste Veebikeskkonnas avaldamisest. Kui Kasutaja käesolevas punktis nimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles ei ütle, siis loetakse, et ta on uute Kasutustingimustega nõus.

10.2. Kasutaja on kohustatud jälgima Kasutustingimuste kehtivat versiooni. Kui Kasutaja õigel ajal ei tutvu Kasutustingimuste uue versiooniga, ei vabasta see teda nendest tulenevate kohustuste täitmisest.

10.3. Mõlemal Poolel on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest kirjalikult teisele Poolele. Lepingust loobumine ei vabasta Kasutajat Lepingust tulenevate kohustuste täitmisest, sealhulgas maksekohustustest.

10.4. Aadress, millele Kasutaja saab saata kirjalikke avaldusi seoses Lepingu täitmisega, on info@talents.fund.

10.5. Käesolevatele Kasutustingimustele ja Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Poolte lahkhelid ja vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigis Tallinnas Harju Maakohtus.

10.6. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. Et lihtsustada Kasutustingimustest arusaamist erinevatele Kasutajatele, on need kättesaadavad ka teistes keeltes. Eestikeelse ja teistes keeltes avaldatud Kasutustingimuste semantiliste lahknemiste ja erinevate tõlgenduste korral lähtutakse Kasutustingimuste eestikeelsest tekstist, mis on prevaleeriv.